είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡ11/18-05-2022

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την αριθμ. 11/18-05-2022 Πράξη του ανακοινώνει την τοποθέτηση και διάθεση εκπαιδευτικών.
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις ορίζεται μέχρι και την Παρασκευή 20-05-2022.

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ11_18-05-2022.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ11_18-05-2022.pdf381 kB

Οριστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών-Πρ.11/18-05-2022, Αίτηση Τοποθέτησης Υπεραρίθμου - Ανακοινοποιημένος Οριστικός Πίνακας Κενών-Υπεραριθμιών

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής, μετά τη λήξη της προθεσμίας εντάσεων επί του χαρακτηρισμού των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, με την Πράξη 11/18-05-2022, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι οι χαρακτηρισμένοι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί από την Παρασκευή 13-05-2022 έως και την Δευτέρα 23-05-2022, ώρα 10:00π.μ., μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης-τοποθέτησης, μόνον για τα σχολεία όπου υπάρχει οργανικό κενό. Ο υπεράριθμος δεν θα καταθέσει αίτηση, εάν δεν υπάρχουν κενά σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας του σχολείου οργανικής του, όπως προκύπτει από τον οριστικό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών. Στις τοποθετήσεις υπεραρίθμων καλύπτονται πρώτα τα κενά στην ομάδα σχολείων (όπου κατέχουν οργανική θέση), και έπειτα στις όμορες ομάδες σχολείων.
Διευκρινίσεις:
Α. Ο υπεράριθμος δεν θα καταθέσει αίτηση, εάν δεν υπάρχουν κενά σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας του σχολείου οργανικής του, όπως προκύπτει από τον ανακοινοποιημένο οριστικό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών. Στις τοποθετήσεις υπεραρίθμων καλύπτονται πρώτα τα κενά στην ομάδα σχολείων (όπου οι εκπαιδευτικοί κατέχουν οργανική θέση) και έπειτα στις όμορες ομάδες σχολείων (παρ. 6β του άρθ. 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 12 του Π.Δ. 100/1997).
Β. Η υπεραριθμία στην κοινή ειδικότητα ΠΕ04 (01, 02, 03, 04, 05) διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθ. 36 του Ν. 4186/ 2013:
«18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ.100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»
Γ. Τα κενά που εμφανίζονται στον κλάδο ΠΕ81 (Πολιτικών Μηχανικών- Αρχιτεκτόνων) στα Γυμνάσια αφορούν το μάθημα της Τεχνολογίας και μπορούν να καλυφθούν από όλες τις ειδικότητες που έχουν ως Α΄ ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας: ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89.
Δ. Στο ΦΕΚ 5775Β΄/10.12.2021 δημοσιεύτηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 237 του ν. 4823/2021, η ΚΥΑ με αριθ. 161260/Θ2/9.12.2021 «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στη γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην τοποθέτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών, των οποίων η θέση μεταφέρθηκε με την ανωτέρω απόφαση, ισχύουν τα ακόλουθα:
• σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 116 του ν. 4821/2021 και την παρ. 4 του άρθ. 237 του ν. 4823/2021, η τοποθέτηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία, συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη έως και την κάλυψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.

Ε. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 231 του Ν. 4823/2021
«8. Οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. διατηρούνται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με εξαίρεση τις θέσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες καταργούνται*. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 31. Οι εκπαιδευτικοί των θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τοποθετούνται, εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της επιλογής τους στην περιοχή μετάθεσης της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ., στο οποίο υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης της επιλογής τους στην περιοχή που επιθυμούν να τοποθετηθούν, παραμένουν ως υπεράριθμοι στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση.»

* περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α’ 102):
«γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις.»

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ενημέρωση για τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπ/ικών της Δ/βάθμιας Εκπ/σης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)

Attachments:
FileFile size
Download this file (6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ.pdf)6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ.pdf1714 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ,ΔΕ & ΕΕΠ/ΕΒΠ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ & ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ κλ.ΠΕ79,ΠΕ08 & ΠΕ91 ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ_ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022Α

Attachments:
FileFile size
Download this file (E_Κ 2022Α.pdf)E_Κ 2022Α.pdf428 kB

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

Οριστικός Πίνακας Κενών-Υπεραριθμιών – Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών-Πρ.10/13-05-2022, Αίτηση Τοποθέτησης Υπεραρίθμου

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, μετά την Πράξη 10/13-05-2022, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών.
Παράλληλα, καλούνται οι χαρακτηρισμένοι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί από σήμερα Παρασκευή 13-05-2022 έως και την Δευτέρα 23-05-2022, ώρα 10:00π.μ., να υποβάλουν δήλωση προτίμησης-τοποθέτησης, μόνον για τα σχολεία όπου υπάρχει οργανικό κενό. Ο υπεράριθμος δεν θα καταθέσει αίτηση, εάν δεν υπάρχουν κενά σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας του σχολείου οργανικής του, όπως προκύπτει από τον οριστικό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών. Στις τοποθετήσεις υπεραρίθμων καλύπτονται πρώτα τα κενά στην ομάδα σχολείων (όπου κατέχουν οργανική θέση), και έπειτα στις όμορες ομάδες σχολείων.
Διευκρινίσεις:
Α. Ο υπεράριθμος δεν θα καταθέσει αίτηση, εάν δεν υπάρχουν κενά σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας του σχολείου οργανικής του, όπως προκύπτει από τον οριστικό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών. Στις τοποθετήσεις υπεραρίθμων καλύπτονται πρώτα τα κενά στην ομάδα σχολείων (όπου οι εκπαιδευτικοί κατέχουν οργανική θέση) και έπειτα στις όμορες ομάδες σχολείων (παρ. 6β του άρθ. 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 12 του Π.Δ. 100/1997).
Β. Η υπεραριθμία στην κοινή ειδικότητα ΠΕ04 (01, 02, 03, 04, 05) διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθ. 36 του Ν. 4186/ 2013:
«18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ.100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»
Γ. Τα κενά που εμφανίζονται στον κλάδο ΠΕ81 (Πολιτικών Μηχανικών- Αρχιτεκτόνων) στα Γυμνάσια αφορούν το μάθημα της Τεχνολογίας και μπορούν να καλυφθούν από όλες τις ειδικότητες που έχουν ως Α΄ ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας: ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89.
Δ. Στο ΦΕΚ 5775Β΄/10.12.2021 δημοσιεύτηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 237 του ν. 4823/2021, η ΚΥΑ με αριθ. 161260/Θ2/9.12.2021 «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στη γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην τοποθέτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών, των οποίων η θέση μεταφέρθηκε με την ανωτέρω απόφαση, ισχύουν τα ακόλουθα:
• σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 116 του ν. 4821/2021 και την παρ. 4 του άρθ. 237 του ν. 4823/2021, η τοποθέτηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία, συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη έως και την κάλυψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους/ τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_2022

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής, μετά την Πράξη 09/10-05-20212 ανακοινώνει:
α) προσωρινό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών γενικής εκπαίδευσης και

β) προσωρινό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών ειδικής αγωγής

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του πίνακα ορίζεται από σήμερα Τρίτη 10-05-2022 έως Πέμπτη 12-05-2022, ώρα 15:00 μ.μ.. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και θα ληφθούν υπόψη μόνο οι ενστάσεις που θα κατατεθούν εντός αυτής.
Επισημαίνεται ότι:
Α. Οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση μετά από αίτησή τους.

Β. Η υπεραριθμία στην κοινή ειδικότητα ΠΕ04 (01, 02, 03, 04, 05) διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθ. 36 του Ν. 4186/ 2013:

«18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ.100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

Γ. Τα κενά που εμφανίζονται στον κλάδο ΠΕ81 (Πολιτικών Μηχανικών- Αρχιτεκτόνων) στα Γυμνάσια αφορούν το μάθημα της Τεχνολογίας και μπορούν να καλυφθούν από όλες τις ειδικότητες που έχουν ως Α΄ ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας: ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89.

Ταυτόχρονα, στα σχολεία, όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται από σήμερα Τρίτη 10-05-2022 έως Παρασκευή 13-05-2022, ώρα 15:00 μ.μ..

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit