είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

1. Αναφορά ανάληψης (παρέχεται από την υπηρεσία) 2. Δήλωση τοποθέτησης (παρέχεται από την υπηρεσία) 3. Υπεύθυνη δήλωση (δεν είμαι συνταξιούχος του δημοσίου τομέα ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και ότι δεν ασκώ εμπoρία κατ΄ επάγγελμα, παρέχεται από την υπηρεσία) 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.) 5. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.) 6. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής) 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης. 8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες) 9. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος: ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση. 10. Εκκαθαριστικό σημείωμα με τον ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ 11. Φ/Α Α.Μ.Κ.Α 12. Φ/Α Α.Μ. ΙΚΑ 13. Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό. 14.Φωτοαντίγραφο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 15.Πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. Οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να προσκομίζονται κατά την ανάληψη υπηρεσίας. 16.Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών (εάν υπάρχει) 17.Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί Λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για την πρόσληψη, παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να προσέρχονται στη Διεύθυνση κατά τις ώρες 07:00 έως 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών σχολικού έτους 2016-2017

Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών  για τις δομές Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
 2. Φωτοαντίγραφο παιδαγωγικής κατάρτισης (για όσους πτυχιούχους απαιτείται).
 3. Ιατρικές γνωματεύσεις

Πρόσφατη Γνωμάτευση:

  1. Παθολόγου ή γενικού ιατρού
  2. Ψυχιάτρου

είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών ιατρών προκειμένου να πιστοποιηθεί η υγεία σας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4210/2013.

 1. Υπεύθυνη δήλωση κωλυμάτων για πρόσληψη (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
 2. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας (συνημμένες οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες χορηγήθηκαν αποκλειστικά ως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και όχι για την εγγραφή στον πίνακα αναπληρωτών).
 3. Α.Φ.Μ. (επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.).
 4. Αριθμός ΑΜΚΑ (σε φωτοτυπία).
 5. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή αποδεικτικό Μητρώου ΙΚΑ).
 6. Φωτοτυπία με αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή (από τράπεζα της επιλογής σας).

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ/ΠΔΕ οφείλουν να έχουν

     λογαριασμό με πρώτο το δικό τους όνομα μόνο από την Εθνική Τράπεζα.

 1. Δύο Φωτοαντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πλήρη στοιχεία Μόνιμης Ταχυδρομικής Δ/νσης και τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).
 3. Για το Πιστοποιητικό στρατολογίας Τύπου Α’, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται το μητρώο αρρένων για την αναζήτηση από την υπηρεσία μας.
 4. Για το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο δήμος εγγραφής οικογενειακής μερίδας αζήτηση από την υπηρεσία μας.
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 6. Βεβαίωση σπουδών (όταν πρόκειται για ενήλικα και σπουδάζοντα τέκνα).
 7. Αίτηση τοποθέτησης (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
 8. Φωτοαντίγραφο του Μεταπτυχιακού ή του Διδακτορικού (μαζί με την αναγνώριση του από το ΔΟΑΤΑΠ και την επίσημη μετάφραση του τίτλου, εφόσον έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό).

Τονίζουμε ότι η υποβολή ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι γνησιότητας. Επίσης, εφιστούμε την προσοχή καθώς, χωρίς πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις ΔΕΝ μπορείτε να αναλάβετε υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΚΚΝΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής από 02-08-2016 έως και 16-08-2016 προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες του 2ου Γυμνασίου Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις το οποίο λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) .

Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων εκπ. αγγλόφωνων τμημάτων στο ΣΕΠ Ηρακλείου, ελληνικό και αγγλικό κείμενο

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από 19-7-2016 έως  και 08-08-2016.

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.

Y.A. για αιτήσεις υποψηφίων αναπληρωτών Μουσικών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Attachments:
FileFile size
Download this file (Υ.Α. Μουσικοί Αναπληρωτές.pdf)Υ.Α. Μουσικοί Αναπληρωτές.pdf1326 kB

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, 9:00-14:00, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις οδηγίες του ΥΠ.Π.ΕΘ. (https://opsyd.sch.gr), σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Επισημαίνεται ότι είναι χρήσιμο, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν φάκελο να προσκομίζουν και βεβαίωση για τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Χαλκιδικής.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ), ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit