είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Εκδηλώσεις


Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ/ΝΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίες/οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση της κενής θέσης Διευθύντριας/ Διευθυντή στο Γυμνάσιο Στρατωνίου να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 έως και την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00μ.μ. (εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) εργασίμων ημερών) για την κατάταξή τους στον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2017

Αίτηση – δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά, αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, αίτηση για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Καλούνται:
Α) Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο: «Αίτηση - δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά».
Β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο: «Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ». Δικαίωμα απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ έχουν ΜΟΝΟ οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής.
Γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα άρθρο 21 του Ν. 3699/2008 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του Αρ. 48 του Ν.4415/2016 και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε λειτουργικό κενό σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ή σε τμήμα ένταξης μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο «Αίτηση - δήλωση προτίμησης για Σ.Μ.Ε.Α.Ε.». Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τοποθέτηση σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δε χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, εφόσον έχουν ενημερωμένο τον ατομικό τους φάκελο. Αίτηση για τοποθέτηση σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα τυπικά προσόντα ανεξάρτητα εάν κατέχουν οργανική θέση ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής.
Τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της Β’ φάσης των αποσπάσεων ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και πάντως έως τις 28/8/2017 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 136504/Ε1/11-8-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θεωρήσουν ότι υπάρχει λειτουργικό κενό σε όλες οι σχολικές μονάδες του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής και όσοι, μετά την ανακοίνωση των λειτουργικών κενών, επιθυμούν, μπορούν να τροποποιήσουν τις επιλογές τους, πάντα εντός των προθεσμιών. Τις αιτήσεις καταθέτουν οι εκπαιδευτικοί ενυπόγραφες αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε τις αποστέλλουν στο ΦΑΞ 2371022600 είτε στο e-mail της διεύθυνσης από 21/8/2017 έως 29/8/2017. Οι Διευθύντριες/Διευθυντές των σχολικών μονάδων υποχρεούνται να ενημερώσουν για τις προθεσμίες όλους τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους.
Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν με τη σειρά που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (σχετικά: τα άρθ. 13 και 14του Π.Δ. 50/96 και η αριθμ. 137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ).
Συνεπώς, τοποθετούνται κατά σειρά οι εκπαιδευτικοί που:
α) εντάσσονται σε ειδική κατηγορία (παρ.1, περ. α’ και γ’ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96),
β) έχουν χαρακτηριστεί οργανικά υπεράριθμοι και αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ,
γ) είναι λειτουργικά υπεράριθμοι,
δ) βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
ε) αιτούνται απόσπασης εντός ή είναι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ (συνεξετάζονται βάσει των μορίων απόσπασης)
Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης. Για όσους δεν καταθέσουν θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμούν την τοποθέτησή τους σε λειτουργικό κενό της περιοχής τους και ότι επιθυμούν να παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων που είναι κοινοί με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και επιθυμούν τη διάθεση τους στην Δ/νση Π.Ε. Χαλκιδικής, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην αίτηση τοποθέτησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Καλούνται οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα και δεν τοποθετήθηκαν σε θέση Διευθύντριας/ Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης για την κενή θέση του Γυμνασίου Στρατωνίου έως την Πέμπτη 03-08-2017 και ώρα 10:00μ.μ..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & VBI

Ενόψει της ανάληψης υπηρεσίας, την Τρίτη 01-08-2017, από τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αναρτώνται υποδείγματα πρωτοκόλλων: παράδοσης - παραλαβής σχολικής μονάδας ή εργαστηριακού κέντρου και VBI (για τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια που διαθέτουν το συγκεκριμένο εξοπλισμό).

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από τη Δευτέρα 31-07-2017 η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής μεταφέρεται στα νέα γραφεία: 22ας Απριλίου & Μακεδονίας, στον Πολύγυρο.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Οι Διευθύντριες και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων οι οποίοι περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας καλούνται την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στα νέα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής: 22ας Απριλίου και Μακεδονίας, 1ος όροφος, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ώρα 11:00π.μ.-13:00μ.μ.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit