είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Εκδηλώσεις


Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ενημέρωση για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντριών/ Διευθυντών σχολικών μονάδων και λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω σχετικό, υπενθυμίζουμε το χρονοδιάγραμμα και παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 • 19/7/2017 Κατάρτιση και ανάρτηση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 • Από 19/7/2017 έως 21/7/2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα
 • 24/7/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αποστολή τους προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
 • 25/7/2017 Υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά
 • 27/7/2017 Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντριών/ Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. από τα συμβούλια επιλογής
 • 28/7/2017 Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντριών/ Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
 • 1/8/2017 Ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντριών/ Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Μετά την έκδοση των αριθμ. 16356/28-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΥ24653ΠΣ-ΩΓ0) και 16423/28-06-2017 (ΑΔΑ: 737Σ4653ΠΣ-ΕΨΗ) Αποφάσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας, για την μετάθεση-οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οργανικά με τις αριθμ. 12/01-06-2017 και 14/15-06-2017 Πράξεις του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής σε κενές οργανικές θέσεις να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της νέας οργανικής τους στις 30-6-2017.

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών στις 30-6-2017

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Χαλκιδικής ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 30-06-2017:

 1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση, αλλά είναι αποσπασμένοι εντός του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ή διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολικές μονάδες της Δ.Ε., θα κάνουν πράξη ανάληψης στην οργανική τους θέση.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικήςκαι είναι προσωρινά τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής θα κάνουν πράξη ανάληψης στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής.
 3. Οι εκπαιδευτικοί που διατέθηκαν σε Δ.Ι.Ε.Κ. θα κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας είτε στην οργανική τους θέση είτε στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής.
 4. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στο ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής και είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού θα κάνουν πράξη ανάληψης στην οργανική τους θέση.

 

ü  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ.αριθμ. πρωτ. 103225/20-6-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.E.Θ. για λόγους διευκόλυνσης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών  σε άλλο ΠΥΣΔΕ (και των ευρισκομένων σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού), όσον αφορά την ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους στις 30/6/2016, γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια με την αποστολή της ταχυδρομικά. Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Έπειτα από την επικοινωνία με την ΔΔΕ Χαλκιδικής υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντριών και Διευθυντών σχολικιών μονάδων, αναμορφώνεται το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων

Από τη ΔΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνεται ο πίνακας με το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν μπορεί να παραβρεθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα λόγω σοβαρού προβλήματος, παρακαλείται να ενημερώσει τη Δ/νση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21-6-2017, ώρα 13:00μ.μ..

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι για το διδακτικό έτος 2016-2017 αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής και κατόπιν διατέθηκαν ολικά στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, καλούνται να παρουσιαστούν την Τετάρτη 21.06.2017 στα γραφεία της ΔΔΕ Χαλκιδικής στον Πολύγυρο για να αναλάβουν υπηρεσία.

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Δ/ντών Σχολ. Μονάδων_4η Ανακοινοποίηση

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Δ/ντών Σχολ. Μονάδων

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, μετά από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 16-6-2017, ανακοινώνει τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντριών/-ντών σχολικών μονάδων, κατά φθίνουσα σειρά.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντριών/ Διευθυντών ΔΔΕ Χαλκιδικής.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων (κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) έως και την Πέμπτη 15.06.2017

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit